ENERJİ ETÜDÜ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Faaliyetler

Bizden Bilgi Alın

Şirketimiz Hakkında

Yeşil Enerji EVD yılların vermiş olduğu tecrübe ile birlikte yıllardır müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaktadır. Hakkımızda daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İÇERİK YAZARI

Hasan TİMUR

Yeşil Enerji Enerji Verimliliği Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Makine Mühendisi

image

ENERJİ ETÜDÜ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ENERJİ ETÜDÜ NEDİR?

  Bir enerji sisteminin, enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanımını teminen incelenmesi işlemini enerji etüdü olarak tanımlayabiliriz. Söz konusu işlem işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların tespit edilmesini, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesini, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin belirlenmesini ve enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede, işletmelerde yapılan inceleme ve ölçümler sonucu elde edilen bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılıyor ve verimlilik artışı sağlayacak önlemler ve/veya yatırımlar teknik ve mali boyutlarıyla raporlanıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

  Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.

  Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

  Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Genellikle enerjinin az kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanmakta olan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir. Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanmak; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemlerdir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMEL KAZANIMLARI

Enerji verimliliği projeleri:

 • Enerji giderlerinden %80’e varan tasarruf sağlar,
 • ESCO (Enerji Performans Sözleşme Modeli) sözleşmesi kapsamında mevcut ekipmanı verimli ekipmanla maliyetsiz yeniler,
 • Devlet hibeleri almanızı sağlar,
 • Verimli ekipmanın daha uzun ömürlü olması nedeniyle düşük bakım maliyetleri yaratır,
 • Tükenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanır,
 • Karbon ayak izini azaltır,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk profilini artırır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ

  2012 tarihli Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Türkiye’nin enerji yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedefleyor. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) ise 6 farklı sektörde 2023 yılına kadar 10,9 milyar ABD Doları yatırım ile kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) enerji tasarrufu sağlamasını öngörüyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak hazırlanmış olan ve yakın zamanda değişikliğe uğrayan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ise;

  Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde her dört yılda bir, toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarında her yedi yılda bir enerji etüdü yapılmasını zorunlu kılıyor.”

ENERJİ ETÜDÜ NEYİ KAPSAR?

  Enerji etüdünü “ön etüd” ve “detaylı etüd” olmak üzere kısaca ikiye ayırmak mümkün.

Ön etüd yapılırken işletme veya binalarda

 • Kullanılan enerji türleri, miktarı ve zaman grafiği (girdi profili)
 • Isıtma/soğutma, enerji çevrim sistemleri veya üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık enerji türü, miktarı ve zaman grafiği (atık profili)
 • Binalarda veya kullanılan ekipmanda ısı, buhar/gaz/su/yakıt kaçakları/sızıntıları ve elektrik sistemlerindeki uyumsuzluklar sonucu oluşan önlenebilir enerji kayıpları (kayıp kaçak profili)
 • Verimsiz ekipman veya uygulama sonucu ortaya çıkan önlenebilir kayıplar (verimsizlik profili)
 • Isıtma, soğutma, aydınlatma, ofis ihtiyaçları vb. alanlarda gereğinden fazla kullanılan veya boşa çalışan ekipmanlar sonucu ortaya çıkan enerji kaybı (israf profili)
 • Girdi türü bazında salınan sera gazı miktarı (emisyon profili)
 • Enerji yöneticisinin/yönetim biriminin geliştirdiği önlemler, mevcut uygulamalar, çalışanların ve üst yöneticilerin bilinç düzeyi (enerji yönetimi profili)

mevcut belgeler değerlendirilerek, yerinde incelemeler/görüşmeler ve nokta bazında ölçümler yapılarak ortaya konuyor. Bunun sonucunda uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım sürelerini de içerecek şekilde raporalanıyor. Rapor ayrıca, detaylı olarak incelenmesi gereken alanlar ve bu alanlara yönelik bir çalışma programını da içeriyor.

  Detaylı Etüd ise ön etüd aşamasında belirlenen ilgili alanlarda yapılan ölçüm ve hesaplamaların ardından önleme veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10’luk yanılma oranı ile tahmin ediliyor. Bu aşamada önerilen önlemler teknik ve ekonomik yönden de inceleniyor.

  Detaylı etüd sonucu ortaya konan bulgu ve öneriler, verimlilik artırıcı projelere (VAP) de zemin teşkil ediyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilgili tebliğe uygun olarak geliştirilen VAPlar için % 30 oranında devlet desteği almak mümkün.

WhatsApp
1