Enerji Kimlik Belgesi

Faaliyetler

Bizden Bilgi Alın

Şirketimiz Hakkında

Yeşil Enerji EVD yılların vermiş olduğu tecrübe ile birlikte yıllardır müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaktadır. Hakkımızda daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İÇERİK YAZARI

Furkan Akif İŞLEK

Yeşil Enerji Enerji Verimliliği Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde İnşaat Mühendisi

image

Enerji Kimlik Belgesi

1. ÖZET

  Hızla artan küresel ısınma karşısında insanlığın alabileceği bazı önlemler bulunmaktadır. Bunlar arasında kullanılan enerji kaynaklarının değişimi, zararlı gazların hava ile temasını engellemek, enerji tasarruflu eşyalar kullanmak, yapılarda enerji tasarrufu sağlamak gibi birçok yöntem mevcuttur.   Ülkemizde 2008 yılında çıkartılan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca binalarda enerji tasarruf sınıfını belirlemek ve bu sınıflara göre uygulamalar yapmak için Enerji Kimlik Belgesi 2011 sonrası yapılarda zorunlu hale getirilmiştir.

2. ENERJİ TASARRUFU

  20.yy itibariyle artan insan nüfusuna bağlı olarak kullanılan enerji miktarı da artmıştır. Bu artış enerji kaynaklarının seçimini ve kullanımını daha önemli bir hale getirmektedir. Günümüzde kullanılan kaynakların büyük bir çoğunluğu doğalgaz, kömür gibi fosil bazlı kaynaklardır [1]. Fosil bazlı yakıtlar doğaya oldukça zarar vermektedir bu yüzden enerji kaynaklarının seçiminde yenilenebilir enerji kaynakları seçilmelidir. Enerji tasarrufu ve verimliliği hem enerji maliyeti hem de küresel ısınma için önemli faktörlerdir. En fazla enerji tüketimi inşaat, sanayi, tarım gibi sektörlerde gerçekleşmektedir.

  Türkiye’de son yıllarda enerji tüketimi yaklaşık %4,4 oranında artmıştır. Türkiye’nin enerji tüketiminin 298 milyon ton petrol eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de şu an fosil yakıt olarak %31,3 doğalgaz, %28,2 petrol, %14,7 antrasit kömürü ve %11 linyit tüketilmektedir [2]. Sadece geriye kalan %14,8 oranında enerji kaynağı yenilenebilir enerji kaynağıdır.

  Türkiye’deki enerji tüketiminin %33’ü binalardaki ısınmalar için harcanmaktadır. Bu tüketim oranını azaltmak için bina yalıtımı uygulaması yapılmalıdır. Bina yalıtım uygulamaları binanın enerji performansının artışı ve enerji tüketiminin azalması açısından oldukça önemlidir.

  Isı yalıtımı dünyada enerji verimliliği için kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Türkiye de fazla miktarda enerji kullansa da ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konusunda önemli bir yere sahiptir.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında Türkiye 526,3 milyon ton CO2 salmıştır.

  İnşaat sektöründe CO2 salınımını azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak, enerji performansı sağlamak için yapılara ısı yalıtımı uygulanabilir. Bir tuğlanın aylara göre yalıtımlı ve yalıtımsız hallerinin CO2 salınımı ölçülmüştür. Bununla ilgili değerler tablodadır. Tabloya göre yalıtımsız tuğladan geçen CO2 salınımı değerleri özellikle kış aylarında 3.65 – 6.96% arasında değişmektedir. Ancak yalıtım yapıldığında bu değer 1.36 – 2.66% arasına düşmektedir. Deney farklı bölgelerde yapılsa da yalıtımlı ve yalıtımsız arasındaki değişim ilişkisinde herhangi bir değişim olmamıştır.

Sonuç olarak binalarda yalıtım kaplamaları kullanmak küresel ısınmayı doğal olarak iklim değişiklerini olumlu yönde etkilemektedir. Mevcut binanın enerji tüketimini. CO2 salınımını öğrenmek için çıkartılması gereken EKB Belgesi detayları aşağıda verilmiştir.

3. Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

3.1. EKB Nedir?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

3.2. Enerji Kimlik Belgesinde Bulunan Bilgiler

Enerji kimlik belgesi üzerinde binanın enerji tüketimi, ısıtma ve soğutma ihtiyacı, yalıtım durumu, sera gazı salınım oranı, yenilenebilir enerji kullanım durumu, sıhhi sıcak su enerjisi tüketim sınıfı, ısıtma enerjisi tüketim sınıfı, havalandırma enerjisi tüketim sınıfı, soğutma enerjisi tüketim sınıfı, aydınlatma enerjisi tüketim sınıfı, EKB ve EKB uzmanı kişilere dair bilgiler bulunmaktadır.

3.3. Enerji Kimlik Belgesi Ne Zaman Zorunlu Olmuştur?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 2008 yılında çıkartılan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca 2011 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır.

3.4. Enerji Kimlik Belgesi Ne Zamana Kadar Alınmalıdır?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

3.5. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) 2/5/2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu kanun kapsamı dışındadır.

Günümüzde Türkiye’de uygulanan enerji verimliliği uygulamalarının çoğu EVK’yı temel almaktadır. Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Bu kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsamaktadır

2 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile bu kanun kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu başlamıştır.

3.6. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları

Bu kurallar binalarda net ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin belirlenmesini belirtmektedir. Bu kuralların amacı binaların enerji tasarrufu yapması sağlamak, hesap adımlarını ve hesap adımlarındaki değerlerini belirtmektir.

U katsayısı; yapı malzemelerinin toplam ısıl geçirgenlik katsayılarıdır (W/m2.K). U değeri azaldıkça ısı kaybı da azalmaktadır. İşlem adımları ise;

Isıl İletkenlik Katsayısı λ (W/m2.K): Bir malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğini gösteren değerdir. λ değeri ne kadar küçük olursa malzemenin ısı iletkenliği o kadar azalır.

d : Yapı bileşenin kalınlığı (m)

R : Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik dirençleri (m2.K/W) olmak üzere, R değerinin hesabı:

R= (d1/λ1)+(d2/λ2)+(dn/λn)  şeklindedir.

Denklem 1 İç Yüzeyin Isıl İletim Direnci (m2.K/W)

Bu adımdan sonra iç ve dış yüzeylerdeki hava hareketi nedeniyle gerçekleşen yüzey ısı iletim dirençleri (Ri ve Re) Tablo 3’den alınarak U değeri hesaplanır.

U : Yapı Bileşeninin Toplam Isıl Geçirgenlik Katsayısı (W/m2.K),

R : Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik dirençleri (m2.K/W),

Ri : İç yüzeyin yüzeysel ısıl iletim direnci (m2.K/W),

Re: Dış yüzeyin yüzeysel ısıl iletim direnci (m2.K/W),

Denklem 2 Yapı Bileşeninin Toplam Isıl Geçirgenlik Katsayısı (W/m2.K)

Bölgelerin iklim yapılarına göre farklı U değerleri tavsiye edilmektedir. Bölgelere göre en fazla değer olarak kabul edilmesi tavsiye edilen U değerleri ve illere göre derece gün bölgeleri aşağıdaki Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmiştir.

3.7. EKB Hesaplanması

  Net Enerji; binaların mekanik sistemlerin kayıp ve verimleri hesaba katılmadan ısıtılması ve soğutulması için ihtiyacı olan enerji miktarıdır. Isıtma ve soğutma net enerji hesaplama yöntemi için; iklim verileri, bina geometrisi, binanın havalandırma ve ısıl özellikleri, binanın iç kazançlar ve güneş enerjisinden kazançlara bağlı özellikleri, bina malzemelerinin ve bina bileşenlerinin tanımı, bina fonksiyonuna bağlı iç konfor şartları, bina tipolojisine bağlı zonlama yöntemleri ve zon bilgileri gerekmektedir.

  İklimlendirilmeyen zon, iklimlendirilen zonun bir parçası olmayan alan veya çevrelenmiş hacmi ifade eder. İklimlendirilmeyen zon; verilen ayar sıcaklığına veya sıcaklıklarına iklimlendirilen, aynı kullanım modeline sahip olan, iç sıcaklıklarının mekân içerisinde homojen olduğu varsayılan ve tek ısıtma, soğutma ve/veya havalandırma sistemiyle kontrol edilen hacmi ifade eder.

  Hesaplama yönteminde on adet bina tipolojisi yer almaktadır. Söz konusu bina tiplerine uygun olarak da 39 adet bölge tipi mevcuttur. Bina tipleri;

  • Müstakil Konut
  • Apartman
  • Rezidans
  • Ofis
  • Hastane
  • Eğitim
  • Otel
  • AVM
  • İş Yeri Binası
  • İdari Bina Kamu şeklindedir. Bölge tipleri ise;

  Daire, çekirdek, sera, işyeri ofisi, kişisel ofis, grup çalışma ofisi, açık ofis, toplantı – seminer ve konferans odası, lobi – giriş holü, mağaza, mağaza – depo, derslik, konferans odası, hasta odası, kantin, restoran, mutfak, mutfak depo, tuvalet, diğer yaşam odaları, yardımcı mekanlar, sirkülasyon alanları, teknik ekipman odası, sunucu odası, atölye, izleyici ve dinleyici alanları, fuaye, sahne, fuar, müze ve sergi salonları, kütüphane , spor salonu, otopark, poliklinik odası ve kitap okuma salonları şeklindedir.

3.8. EKB Sınıflandırma Değerleri

  EKB sonuç belgesi üzerinde enerji performansı ve sera gazı emisyonu için sınıflandırma sistemi bulunmaktadır. Bu sistemde en yüksek 0-39 aralığı ile A sınıfı iken; 40-79 B, 80-99 C, 100-119 D, 120-139 E, 140-174 F ve 175- … G şeklinde ifade edilmektedir. 2011 sonrası yapılan binaların en az C sınıfı çıkması gerekmektedir.

3.9. Kimler EKB Uzmanı Olabilir

  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan dört meslek odası yani elektrik mühendisleri odası, makine mühendisleri odası, inşaat mühendisleri odası ve mimarlar odasına üye olarak çalışanlar, ayrıca ısı yalıtımı, ısıtma tesisatı ve sıhhi tesisat alanlarında serbest müşavir mühendis belgesi olanlar isterlerse enerji kimlik belgesi verme eğitimi görüyorlar ve bakanlığın düzenlediği merkezi sınav sonucunda başarılı olurlarsa bu belge verme yetkisini alabiliyorlar. Bu şartları taşıyan enerji kimlik belgesi uzmanı bakanlığın bünyesindeki bina enerji performansı yazılımına (bep-tr) üye olup denetleme ve belge verme işlerini gerçekleştiriyor.

WhatsApp
1