Avrupa Birliği Uyum sürecinde ülkemize verilen ödevlerden biriside aşağıda detayları verilen enerji konusudur. Ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Bu nedenle enerji kaynaklarının verimli kullanılması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Yeşil Enerji olarak kuruluşumuz Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve bu konuda bilinçliliğin arttırılması konusunda etüt-proje ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere ETKB-EVD-102 yetki numarası ile yetkilendirilmiştir.

Enerji Verimliliği İle Alakalı Enerji Ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü çalışmaları ve bilgi notları şu şekildedir;

1- EĞİTİM 

    A- Enerji Yönetici Eğitimleri

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarında enerji yöneticisi olarak görevlendirilecekler öncelikli olmak üzere, endüstriyel işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde, elektrik üretim tesislerinde ve binalarda enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek kişilerin sertifikalandırılmasına yönelik eğitim verilmektedir.

Bölge ülkeleri arasında enerji alanında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Türk Cumhuriyetleri öncelikli olmak üzere, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik “Uluslar arası Enerji Yöneticisi Eğitimleri” de sürdürülmektedir.

YEGM 2018 Yılı Enerji Yöneticisi Eğitimleri ve Bina/Sanayi Etüt Proje Eğitimleri

 

    B- Etüt – Proje Eğitimleri 

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) mühendislerine öncelikli olmak üzere Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik Etüt-Proje sertifikalandırılmasına yönelik eğitim verilmektedir.

YEGM 2018 Yılı Enerji Yöneticisi Eğitimleri ve Bina/Sanayi Etüt Proje Eğitimleri

 

    C- 2018 Yılı Eğitim Tarihleri – Yetkilendirilmiş Kurum ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri Eğitim Programı

YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLAR VE EVD ŞİRKETLERİ 2018 YILI ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİM PLANI 

YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARIN 2018 YILI ETÜT – PROJE EĞİTİM PLANI

 

    D- Eğitim Kapsamı 

 

 

    E- Eğitim Ücretleri

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2018 yılında uygulanacak eğitim ücretleri Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 25/12/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 

Eğitim Türü

2018 Yılında Uygulanacak Eğitim Ücretleri (KDV Dahil)

1. Eğitim Modülü Taban Ücretleri

900 TL

1. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri1100 TL

2. Eğitim Modülü Taban Ücretleri

1100 TL

2. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri2.000 TL

3. Eğitim Modülü Taban Ücretleri(Bina veya Sanayi)

2.000 TL

3. Eğitim Modülü Tavan Ücretleri(Bina veya Sanayi)4.000 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli

50 TL

Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel%10 (5 TL)Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirme yapılmak suretiyle gönderilenler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 2018 yılında ücret alınmayacaktır. Kontenjanların belirlenmesi konusunda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

    F- Teknik Bilgi Kütüphanesi

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Genel Müdürlüğümüzün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Türkiye Ofisleri ile birlikte yürütücülüğünü üstlendiği, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) paydaşları arasında yer aldığı ‘Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında hazırlanan ‘Endüstriyel Sistemlerde Optimizasyon: Basınçlı Hava Sistemleri, Buhar Sistemleri, Fan Sistemleri ve Pompa Sistemleri’ kitaplarının PDF versiyonlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

   

    F- Enerji Verimliliği Etüt Çalışmaları 

Örnek Sanayi ve Bina Enerji Verimliliği Etüdü Raporu Formatları
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – I
Örnek Sanayi Enerji Verimliliği Etüdü Raporu Formatı
Örnek Bina Enerji Verimliliği Etüdü Raporu Formatı
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etütleri: Sonuç Değerlendirme Raporu

 

2 – BİLİNÇLENDİRME 
 

    A- 

 

Avrupa Birliği Uyum Süreci

FASIL 15 ENERJİ

 

Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili uygulamaların sürdürülmesi. Doğalgaz iletiminde adil ve ayrım gözetmeyen kuralların uygulanmasının sağlanması

 

Enerji Topluluğu Antlaşmasına katılıma ilişkin görüşmeler Avrupa Komisyonu ile sürdürülmektedir.

 

1 Mevzuat uyum takvimi

 

Tablo 15.1.1

No

Yürürlükteki AB mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı

Kapsam

Sorumlu kurum

Yayım tarihi

1

2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Doğal Gaz Piyasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Özel sektör ithalatına ve piyasanın serbestleşmesine yönelik hususların düzenlenmesi ve olağanüstü veya kriz durumlarında doğal gaz sektöründe alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2009

 

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

 

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

 

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

 

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

 

 

Öncelik 15.2 Enerji verimliliği alanında uyuma devam edilmesi ve idari kapasitenin güçlendirilmesi; yüksek verimli kojenerasyonun teşvik edilmesi; uygun ve iddialı hedefler ile teşviklerin belirlenmesi dahil olmak üzere ulaştırma, elektrik, ısıtma/soğutma alanlarında yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesi

 

1 Mevzuat uyum takvimi

 

Tablo 15.2.1

No

Yürürlükteki AB mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı

Kapsam

Sorumlu kurum

Yayım tarihi

1

94/2/AT sayılı Direktif

Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlenmesine İlişkin Tebliğde değişiklik

Teknolojik gelişmeler sonucu AB tarafından buzdolaplarının enerji etiketlerine (A Plus) ve (A Plus Plus) düzenlemesi getiren değişikliğin iç hukukumuza aktarılması

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2009

2

2002/91/AT ve 2006/32/AT sayılı Direktifler

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Okullarda enerji yönetimi sistemi kurulması ve Milli Eğitim Bakanlığına ait binalarda enerji yöneticisi atanması

Milli Eğitim Bakanlığı

2009

3

2005/32/AT sayılı Direktif

Enerji tüketen ürünlerin eko-tasarım gerekleri ile ilgili düzenleme

İlgili AB direktifi kapsamındaki ürünlerin tasarımı aşamasında çevrenin korunmasına katkıda bulunacak belirli kriterlerin de dikkate alınması

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2009

4

2003/30/AT sayılı Direktif

Biyoyakıtların Yaygınlaştırılmasına İlişkin Kanun

AB’ye tam üyelik perspektifinde, yerli tarım ürünlerinden üretilen biyoyakıtların kullanımının teşvik edilmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2011 sonrası

 

 

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

 

Tablo 15.2.2

No

İhtiyaçlar

Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1

2005/32/AT Direktifi ve ilgili direktifler hakkında Bakanlık personelinin eğitimi

2009

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

2

Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamaların denetimi için mevzuat hazırlama, değerlendirme, belgelendirme, program yazılımları geliştirme, denetleme, veri tabanı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere bir birim oluşturulması

2009

3

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

2010

4

Binalarda enerji performansına ilişkin araştırma-geliştirme, inceleme ve eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere laboratuvar kurulması

2010

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)

5

İdari ve kurumsal yapının güçlendirilmesi

2010

(Ulaştırma Bakanlığı)

6

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa istinaden 9 Haziran 2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uygulamalarına ilişkin istatistiki verilerin toplanması, değerlendirilmesi için idari kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlık bünyesinde idari bir birimin oluşturulması.

2011 sonrası

 

 

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

 

Tablo 15.2.3.1                                                                                                                                                                                                     (Avro)

İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

 

 

 

 

 

– Eğitim

 

 

 

 

 

2005/32/AT sayılı direktif ve söz konusu direktifin tadil ettiği 92/42/AET, 96/57/AT ve 2000/55/AT sayılı Direktifler hakkında üç günlük eğitim verilmesi

2009

 

20.000

 

20.000

– Danışmanlık

 

 

 

 

 

– Tercüme

 

 

 

 

 

– Diğer

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

20.000

 

 

Tablo 15.2.3.2                                                                                                                                                                                                     (Avro)

İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamaların denetimi için bir birim oluşturulması çerçevesinde, donanım, veri tabanı, hesap programları ve araştırma-geliştirmeye yönelik yatırım

2010

50.000

150.000

 

200.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için CBS altyapılı “Bina Envanter” veri tabanı kurulması

2010

1.500.000

4.500.000

 

6.000.000

Laboratuvar kurulmasına yönelik olarak cihaz ve donanım

2010

1.875.000

5.625.000

 

7.500.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

 

 

 

 

 

Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamalarının denetimi için kurulacak birimde görevlendirilmek üzere nitelikli personel alımı (10 kişi)

2009

25.000

 

 

25.000

– Eğitim

 

 

 

 

 

Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamalarının denetimine ilişkin eğitim (150 kişi x 2 defa)

2010

 

100.000

 

100.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için başlatılacak bilinçlendirme programı kapsamında yapı inşa edenler için ‘ekolojik inşaat programı’, ‘güneş enerjisi kullanımı programı’ ve ‘sıfır CO2 emisyonlu bina eğitim programı’ konularında eğitim (200 kişi)

2010

 

250.000

 

250.000

 

Tablo 15.2.3.2 (Devamı)                                                                                                                                                                                  (Avro)

İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için başlatılacak bilinçlendirme programı kapsamında enerji verimli yapı inşaat teknikleri konusunda eğitim (200 kişi)

2010

 

250.000

 

250.000

Laboratuvar kurulması kapsamında laboratuvarda çalışacak personelin laboratuvar faaliyetleri konusunda eğitimi (75 kişi x 2 defa)

2010

 

50.000

 

50.000

– Danışmanlık

 

 

 

 

 

Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamaların denetimi için uygun birim oluşturulması kapsamında danışmanlık hizmeti alınması (1 kişi x 1 yıl)

2010

 

150.000

 

150.000

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/AT) kapsamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti alınması

2010

 

500.000

 

500.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için CBS altyapılı “Bina envanter” veri tabanı tasarlanması için danışmanlık hizmet alımı

2010

 

750.000

 

750.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının “mevcut yapı stoğunda” nasıl uygulanacağına dair program geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti alınması

2010

 

750.000

 

750.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının “yeni yapılarda” nasıl uygulanacağına dair program geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti alınması

2010

 

750.000

 

750.000

 

Tablo 15.2.3.2 (Devamı)                                                                                                                                                                                  (Avro)

İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanmasını teminen Belediyeler ile Bakanlık arasında halkı bilinçlendirme programı geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti alınması

2010

 

1.000.000

 

1.000.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için enerji verimli yapı inşaat teknikleri eğitim programı hakkında danışmanlık hizmeti alınması

2010

 

500.000

 

500.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için başlatılacak bilinçlendirme programı kapsamında yapı inşa edenler için ‘ekolojik inşaat’, ‘güneş enerjisi kullanımı’ ve ‘sıfır CO2 emisyonlu bina’ programlarının geliştirilmesi ve örnek uygulamaların yapılması için danışmanlık hizmeti alınması

2010

 

500.000

 

500.000

Binalarda enerji performansı mevzuatının etkin uygulanabilmesi için gerekli olan “Pasif Önlemlerin” mimari ve planlamaya entegrasyonu kapsamında  “Mimari Proje ve yer seçimi tasarım kriterlerinin” belirlenmesine yönelik danışmanlık hizmeti alımı

2010

 

750.000

 

750.000

Laboratuvar kurulması kapsamında danışmanlık hizmeti alınması (1 kişi x 1 yıl)

2010

 

150.000

 

150.000

– Tercüme

 

 

 

 

 

Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamaların denetimi için bir birim oluşturulması kapsamında örnek uygulamalara ilişkin belgelerin tercümesi (2000 sayfa)

2009

60.000

 

 

60.000

 

Tablo 15.2.3.2 (Devamı)                                                                                                                                                                                  (Avro)

İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

Binalarda Enerji Performansı Direktifi kapsamında kurumsal kapasite geliştirilmesi çerçevesinde AB’de uygulayıcıların faaliyetleri ve denetim sistemleri ile ilgili olarak Üye Devletlerin ilgili mevzuatının tercümesi

2009

100.000

 

 

100.000

Laboratuvar kurulması kapsamında laboratuvar faaliyetlerine ilişkin diğer ülkelere ait belgelerin tercümesi (1000 sayfa)

2009

40.000

 

 

40.000

– Diğer

 

 

 

 

 

Laboratuvar kurulması çerçevesinde laboratuvar sistemlerinin incelenmesi ve güncelleştirmesi

2009-2010

25.000

75.000

 

100.000

Toplam

 

3.675.000

16.800.000

 

20.475.000

 

 

Tablo 15.2.3.3                                                                                                                                                                                                     (Avro)

İhtiyaçlar (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü))

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

Enerji verimliliği eğitim tesisi, eğitim malzemesi ve müfredat geliştirilmesi, enerji verimliliği portalının geliştirilmesi, (e-learning dahil ) işletilmesi, bilgisayar, eğitim, ekipmanı vb. altyapıların güçlendirilmesi ve yenilenmesi

2010

500.000

 

350.000[1]

850.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

2010

40.000

 

 

40.000

– Eğitim

2010

30.000

120.000

 

150.000

– Danışmanlık

2010

 

600.000

400.000[2]

1.000.000

– Tercüme

2009

50.000

 

 

50.000

– Diğer

2010

20.000.000[3]

 

 

20.000.000

Toplam

 

20.620.000

720.000

750.000

22.090.000

 

 

Tablo 15.2.3.4                                                                                                                                                                                                     (Avro)

İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

 

 

 

 

 

– Eğitim

 

 

 

 

 

Ulaşımda enerji verimliliği yönetmelik uygulamalarının etkin yürütülebilmesine yönelik eğitim

2009-2011

 

60.000

 

60.000

– Danışmanlık

 

 

 

 

 

Ulaşımda enerji verimliliği yönetmelik uygulamalarının etkin yürütülebilmesine yönelik danışmanlık

2009-2011

 

60.000

 

60.000

– Tercüme

 

 

 

 

 

İlgili mevzuat uyumuna yönelik tercüme

2009-2011

20.000

 

 

20.000

Toplam

 

20.000

120.000

 

140.000

 

Öncelik 15.3 Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesine katılım. AB standartları ile uyumlu, yüksek seviyede nükleer güvenlik sağlayan bir nükleer kanunun kabul edilmesi

 

Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesine katılıma ilişkin olarak çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

1 Mevzuat uyum takvimi

 

Tablo 15.3.1

No

Yürürlükteki AB mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı

Kapsam

Sorumlu kurum

Yayım tarihi

1

Nükleer Güvenlik Sözleşmesi

Nükleer Kanunu

Ülkemizde nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyonun barışçı amaçlı kullanımına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (TNDK) ile bu faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, teknoloji, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarına ilişkin esasların belirlenmesi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

2009-2010

 

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

 

Tablo 15.3.2

No

İhtiyaçlar

Yıl

(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

1

TAEK’in nükleer güç santrali lisanslamasına ilişkin düzenleyici kapasitesinin güçlendirilmesi

2009-2011

 

 

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

 

Tablo 15.3.3                                                                                                                                                                                                        (Avro)

İhtiyaçlar (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

 

 

 

 

 

Nükleer güç santrali lisanslama kapsamında kalifiye eleman alımı

2009-2011

14.400.000

 

 

14.400.000

– Eğitim

 

 

 

 

 

Nükleer güç santrali lisanslaması

2009-2011

1.800.000

900.000

300.000[4]

3.000.000

– Danışmanlık

 

 

 

 

 

– Tercüme

 

 

 

 

 

– Diğer

 

 

 

 

 

Nükleer güç santrallerinin lisanslaması sırasında ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet alınması

2009-2014

10.000.000

 

500.000[5]

10.500.000

Toplam

 

26.200.000

900.000

800.000

27.900.000

 

 

Öncelik 15.4 Düzgün işleyen ve rekabete açık bir enerji piyasası için gereken idari ve düzenleyici yapıların daha da güçlendirilmesi ve bağımsızlıklarının sağlanması

 

1 Mevzuat uyum takvimi

 

Tablo 15.4.1

No

Yürürlükteki AB mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı

Kapsam

Sorumlu kurum

Yayım tarihi

1

94/22/AT sayılı Direktif

Türk Petrol Kanunu

Türkiye’de petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, arama ve üretim için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2009

2

68/416/AET ve 77/706/AET sayılı Kararlar

73/238/AET ve 2006/67/AT sayılı Direktifler

Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığı ve Teşkilatı Hakkında Kanun

Ulusal petrol stoğunun tutulması ile ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri ile Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığının kurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2009-2010

 

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

 

Tablo 15.4.2

No

İhtiyaçlar

Yıl

(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

1

Enerji piyasalarında uygulanan sözleşmelerin piyasa işleyişi ve rekabet açısından geliştirilmesi konusunda idari kapasitenin artırılması

2009

2

EPDK’nın etkin işleyişini temin etmeye yönelik olarak doğal gaz ve petrol depolama tesislerine üçüncü tarafların erişimini düzenleme ve izleme yeteneğinin artırılması

2009

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

3

Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığı’nın kurulması

2009-2010

 

 

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

 

Tablo 15.4.3.1                                                                                                                                                                                                     (Avro)

İhtiyaçlar (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

 

 

 

 

 

– Eğitim

 

 

 

 

 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiler ve tüketiciler arasında akdedilecek sözleşmeler ve Üye Devlet uygulamaları

2010

 

102.000

 

102.000

İletim şebekesi işleyiş düzenlemeleri ve Üye Devlet uygulamaları konusunda eğitim

2010

 

75.000

 

75.000

Dağıtım şebekesi işleyiş düzenlemeleri eğitim ve Üye Devlet uygulamaları konusunda eğitim

2010

 

75.000

 

75.000

Depolama tesislerine üçüncü tarafların erişimi ve Üye Devlet uygulamaları konusunda eğitim

2010

 

150.000

 

150.000

– Danışmanlık

 

 

 

 

 

– Tercüme

 

 

 

 

 

– Diğer

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

402.000

 

402.000

 

 

Tablo 15.4.3.2                                                                                                                                                                                                     (Avro)

İhtiyaçlar (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Yıl

Ulusal bütçe

AB kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

 

 

 

 

 

Ulusal Petrol Stok Ajansının kurulmasına yönelik tesis ve bilgi işlem sistemi

2009-2010

4.000.000

 

 

4.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

 

 

 

 

 

– Personel

 

 

 

 

 

Ulusal Petrol Stok Ajansı

2009-2010

1.800.000

 

 

1.800.000

– Eğitim

 

 

 

 

 

Ulusal Petrol Stok Ajansı

a. Veri Toplama Sistemi Eğitim Hizmeti

b. Ajans Çalışma Sistemi Eğitim Hizmeti

c. Kriz Eğitim Sistemi

d. Koordineli Eylem Eğitim Sistemi

e. Stok Tutma Eğitimi

f. Plan Hazırlama Eğitimi

g. Tatbikatlar

2009-2010

20.000

(a+c+e+g)

60.000

(a+b+c+d+e+f+g)

 

80.000

– Danışmanlık

 

 

 

 

 

Ulusal Petrol Stok Ajansının kurulmasını müteakip diğer ülke stok sistemlerinin incelenmesi

2009-2010

30.000

90.000

 

120.000

– Tercüme

 

 

 

 

 

Ulusal Petrol Stok Ajansı (Eğitim Bağlantılı Raporların ve Belgelerin Tercümesi)

 

10.000

 

 

10.000

– Diğer

 

 

 

 

 

Toplam

 

5.860.000

150.000

 

6.010.000

 

 

[1] Hollanda ile ikili işbirliği Matra G2G kapsamında gönüllü anlaşmalara ilişkin proje kapsamında finanse edilecektir.

[2] AB Üye Devletleri ile ikili işbirliği (Fransa ve Hollanda), Global Environment Facility (GEF) Kaynakları kapsamında sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik proje başvurusu yapılmıştır.

[3] 2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun uygulamaya yönelik gereklerini yerine getirebilmek amacıyla önümüzdeki 2 yıl için gerekli finansman kaynağını göstermektedir.

[4] Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının projelere mali yardımı olarak finanse edilecektir.

[5] Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının projelere mali yardımı olarak finanse edilecektir.

WhatsApp
1